Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA V PROMETU Z NEPREMIČNINAMI

 

  • Nepremičninska družba je gospodarska družba oz. samostojni podjetnik posameznik, ki opravlja storitve posredovanja v prometu z nepremičninami.
  • Naročitelj je fizična ali pravna oseba, ki z nepremičninsko družbo sklene pogodbo o posredovanju.
  • Tretja oseba je oseba, ki jo nepremičninski posrednik poskuša spraviti v stik z naročiteljem, da bi se z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe v zvezi z nepremičnino.

 

  1. Nepremičninska družba si bo prizadevala naročitelja spraviti v stik s tretjo osebo, ki se bo z naročiteljem pogajala za sklenitev prodajne, nakupne ali menjalne pogodbe.
  2. Višina običajnega plačila za posredovanje (standardna provizija) v primeru prodaje, nakupa ali menjave nepremičnine je 4 % + DDV od pogodbene vrednosti. V kolikor ima posrednik dogovorjeno oz. sklenjeno pogodbo o posredovanju z obema strankama, se znesek provizije razdeli tako, da plača naročitelj 2% in tretja oseba 2% od prodajne cene nepremičnine.   V primeru posredovanja pri najemu oz. oddaji nepremičnine ima nepremičninska družba pravico do provizije dveh mesečnih najemnin + DDV. Kadar nepremičninska družba posreduje za obe stranki, ima od vsake stranke pravico zahtevati plačilo polovice provizije, v kolikor s pogodbo o posredovanju ni dogovorjeno drugače.
  3. Posli, ki zajemajo posredovanje in so obseženi s plačilom iz 2. točke te pogodbe, so: sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, seznanjanje naročitelja in tretje osebe s tržnimi razmerji, ki so pomembna za določitev cene nepremičnine in z vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, z višino davčnih obveznosti stranke in s cenami notarskih storitev, ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine s pridobitvijo listin o nepremičnini, pisna opozorila, obvestila, potrdila, ogled nepremičnine po sklenitvi pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, oglaševanje prodaje nepremičnine v sredstvih javnega obveščanja ali na drug način, seznanjanje naročitelja z nepremičnino in spravljanje v stik s tretjo osebo, prisotnost pri ogledu nepremičnine s strani naročitelja, ugotavljanje dejanskega stanja nepremičnine, seznanjanje naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in zanesljivo opozarjanje na ugotovljene napake, telefonsko komuniciranje s strankami, sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev posla in strokovna izdelava prodajne pogodbe.
  4. V plačilu provizije niso zajeti stroški za takse, ki so potrebne za pridobitev ustreznih potrdil, ter ostali stroški kot so: plačilo davka na promet z nepremičninami, overovitev pogodbe in drugi notarski stroški, stroški cenitve, sodna taksa za vpis v zemljiško knjigo in druge takse.
  5. Naročitelj mora nepremičninsko družbo obvestiti o vseh okoliščinah, ki so pomembne za opravljanje storitev posredovanja in v celoti jamči za resničnost vseh danih podatkov ter v primeru neresničnosti le teh sam odgovarja za morebitno nastalo škodo. Nepremičninski družbi mora predložiti na vpogled vso razpoložljivo dokumentacijo o nepremičnini, ki je predmet posredovanja. Kadar naročitelj sam najde tretjo osebo s katero sklene prodajno, nakupno ali menjalno pogodbo za nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, mora o tem takoj obvestiti nepremičninsko družbo.
  6. Vse spore, ki bi eventualno nastali pri realizaciji pogodbe, bosta stranki reševali sporazumno. V nasprotnem primeru pa je za to pristojno sodišče v Ljubljani.

 

 

Ljubljana, 01.01.2014

ISI d.o.o.

direktor Samo Šketa